Dream

PROFILE

Shizuka

Shizuka
Birthday : 1988.3.6
Blood Type : O
Hometown : Osaka